En kommunaløkonomi i balance

Dragør Kommune er en lille kommune med de udfordringer det skaber for at finde rationelle løsninger og effektiv administration, og krav om opgaveløsninger i samarbejde med andre kommuner. Men det skaber også fordele i relation til borgernære løsninger og større mulighed for borgerinddragelse og -dialog.

En ansvarlig økonomi sikrer plads til en fortsat god kommunal service og sikrer velfærd og den kommunale selvstændighed. Trods de særlige udfordringer Coronaen også har medført for Dragør Kommunes økonomi er det lykkedes at sikre en god og ansvarlig udvikling gennem et bredt samarbejde, så vi står med en solid kassebeholdning efter pandemien.

Dragør Kommune skal fortsat drives med et solidt økonomisk fundament. Men for Venstre er stigende skatter ikke den naturlige løsning, tværtimod ser vi gerne at skattetrykket kan reduceres på sigt. 

Opgaverne skal derfor primært løses med fokus på effektivisering og prioritering inden for de rammer, der også er sat landspolitisk. Venstre bakker fuldt ud op om kommunens økonomiske politik, som indebærer:

  • en overholdelse af servicerammen, som er sat via regering og Kommunernes Landsforening.
  • fastholdelse af en kassebeholdning på minimum 40 mio. kr.
  • et overskud på kommunens drift på 60 mio. kr.
  • fortsætte nedbringelsen af kommunens langfristede gæld.

Venstre har sikret en omlægning og forbedring af kommunens økonomistyring, så der nu er sikret et stærkt forbedret løbende overblik over økonomi og likviditet 


Vi har været med til at opbygge en solid kassebeholdning, som sikrer et solidt grundlag for et godt service- og velfærdsniveau og som ligger over gennemsnittet for danske kommuner.

Vi har reduceret kommunens langfristede gæld set samlet over de seneste to valgperioder med 42 mio. kr. (ekskl. Indefrosne ejendomsskatter)

Vi har reduceret dækningsafgiften for erhvervsejendomme til gavn for de erhvervsdrivende i kommunen.

Vi har sikret Dragørs borgere mod yderligere stigninger i den kommunale udligning. 

Vi skal arbejde målrettet med at øge inddragelsen af private virksomheder i løsningen af kommunale serviceopgaver, hvor det giver mening.

Vi skal forsat arbejde aktivt for en begrænsning af yderligere udligning til andre kommuner.

Have en klar målsætning om at fastholde kassebeholdningen på minimum 40 mio. kr.,

Sikre et stigende driftsoverskud de kommende år med henblik på at nå et niveau på 60 mio. kr. senest i 2025, og derefter fastholde dette niveau, så der sikres et tilstrækkeligt råderum til investeringer til anlægsinvesteringer og afdrag og renter på lån.

Som minimum holde de kommunale skatter i ro, men bl.a. gerne fortsætte afviklingen af den erhvervsfjendtlige dækningsafgift for erhvervsejendomme.